woda

pl 2

Sky_News_logo_2009

Bez tytułu

10.sierpnia 2020

WYNIK POSTĘPOWANIA

wynik postępowania

29.lipca 2020.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU nr  SP 271/1/20

CCI29072020

22.lipca 2020.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

20.lipca 2020.

Ogłoszenie nr 563907-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzgów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

ogłoszenie z BZP

SIWZ wóz strażacki Rzgów

Zał. Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu

Zał. Nr 1a do SIWZ

Zał. Nr 1b do SIWZ

Zał. Nr 2 do SIWZ wzór umowy

Zał. Nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy

Zał. Nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 6 do SIWZ – Wzór informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej

Zał. Nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych usług

Zał. Nr 8 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

=======================================================================

10 lipca 2020.

Pogoda nareszcie dopisała

Na zakończenie drugiego tygodnia zajęć wakacyjnych GOSTiR młodzież odwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Rzgowie . Druhny i Druhowie oprowadzili nas po remizie pokazali sprzęt oraz pozwolili wypróbować wąż strażacki. Największą atrakcją okazała się w ten upalny dzień kurtyna wodna

107675859_2780064342099265_1260396052435587066_n107693553_2780062598766106_8681400875155288711_n107699360_2780063318766034_9057711325667347536_n107755553_3297013580342609_1797025132131975950_n107793732_2780062422099457_8220447641586499795_n107908483_2780064768765889_5454255181055770919_n

=======================================================================

STRAZ